Ma se ghe pensu

     

L. Pietropoli
Capello - Margutti

'U l'ea za' trent'anni,
lutto'u pe' turna' in zu'.

E fa'se a palassinn e u giardinettu,
co' rampicante, 'a cantinna e 'a cantinn e o vin,
a branda attacc'ai erbui, a u' su lettu,

pe da'ghe 'na schenna' seja e mattin.
No ghe pensa'
a Zena, turna'?!

Ma se ghe pensu, allua mi veddu u ma,
veddu i me' munti e 'a ciassa da Nun zia';
riveddu 'u righi e me se strenze 'u cheu,
veddu 'a lanterna, ...lassu 'u meu.
riveddu a 'a seja Zena il lumina',
veddu la' 'a Fuxe e sentu franze 'u ma';
e allua mi pensu ancun de riturna'
a posa' 'e osse ...me' madunna'.

madunna'.

L'ea passou tempu
t'e' vegiu, nu cunven..."

"oh no, oh no, me sentu ancun in gamba,
sun stancu e num ne posso proprio, posso proprio ciu':

sun stuffu de senti' <Segnor Caramba>
mi veggiu riturnamene ancu in zu',
...parlou spagnollo,
mi
nu' me mollu

Ma se ghe pensu, allua mi veddu u ma,
veddu i me' munti e 'a ciassa da Nun zia';
riveddu 'u righi e me se strenze 'u cheu,
veddu 'a lanterna, ...lassu 'u meu.
riveddu a 'a seja Zena il lumina',
veddu la' 'a Fuxe e sentu franze 'u ma';
e allua mi pensu ancun de riturna'
a posa' 'e osse ...me' madunna'