Barbara Ann

     

Beach Boys

Ba Ba Ba Ba Bar bar'Ann, Ba Ba Ba Ba
Bar barAnn, Ba Ba Ba Ba Bar barAnn,
Ba Ba Ba Ba Bar barAnn, you got me
rock in'and a rolling,rock inand a' ree lin'Bar
barAnn, Ba Ba Ba Bar barAnn.
look in'for ro mance,saw Bar barAnn, so
I thought I'd take a chance.
Oh Bar barAnn, Ba Ba Ba Ba barAnn,
Ba Ba Ba Ba Bar barAnn,
you got me rock in'and a rolling,
-rockin'and a' ree lin'Bar barAnn,
Ba Ba Ba Bar barAnn.