Ci je bele

     

arm.Flaminio Gervasi

u vi u vi u vi mo se ne vene ca sigaretta'^nmocca ve facenne'u sceme
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
sott'a'u arve dele cize
russe Matalena se tenge'u musse
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
Mari' Mari' Mari' sciamm'a fe' na ris facimme ce nu balle senza la camis
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
Ab bascio la marina si venne'u pesce e tu uagnocu me nun la vue' furnesce
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
e ci je bele u prim' ammore e u se cond'e' megghi'an gor
te si fatte na vesta ianche quande cammine fa
dinc e danc ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
Te si fatte na vesta giale cu li sodi du Maresciale
ci je bele u prim' am more u sed'e' chi conghi'an meg gore Ma
ri' Mari' Ma ri' sciamm'a fe' na ris fa cimme ce nu balle senza la ca mi s ci je
bele u prim' am more u second'e' chi meg gore la lalal la lalal
la la la la la la lallallallala la la la la la
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
u se cond'e' megghi'angor