Barbara Ann

     

Beach Boys

Bar barAnn
take my hand, Bar barAnn you got me
rock in'and a rolling,rockin' and a' ree lin'Bar barAnn.
Went to a dance, saw Bar barAnn, so I thought I'd take a chance. Oh Bar barAnn. take my hand, you got me rock in'and a rolling,rockin'and a' ree lin'Bar barAnn.