Ci je bele

     

arm.Flaminio Gervasi

u vi u vi u vi mo se ne vene ca sigaretta'^nmocca ve facenne'u sceme
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
sott'a'u arve dele cize
russe Matalena se tenge'u musse
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
Mari' Mari' Mari' sciamm'a fe' na ris facimme ce nu balle senza la camis
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
Ab bascio la marina si venne'u pesce e tu uagnocu me nun la vue' furnesce
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
e ci je bele u prim' ammore e u se cond'e' megghi'an gor
te si fatte na vesta ianche quande cammine fa
dinc e danc ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
Te si fatte na vesta giale cu li sodi du Maresciale
ci je bele u prim' am more u sed'e' chi conghi'an meg gore Ma
ri' Mari' Ma ri' sciamm'a fe' na ris fa cimme ce nu balle senza la ca mi s ci je
bele u prim' am more u second'e' chi meg gore la lalal la lalal
la la la la la la lallallallala la la la la la
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
u se cond'e' megghi'angor

u vi u vi u vi mo se ne vene ca sigaretta'^nmocca ve facenne'u sceme
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
sott'a'u arve dele cize
russe Matalena se tenge'u musse
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
Mari' Mari' Mari' sciamm'a fe' na ris facimme ce nu balle senza la camis
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
Ab bascio la marina si venne'u pesce e tu uagnocu me nun la vue' furnesce
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'an gor
si fatte na vesta na vesta a ianche e quande cammine fa
dinc e danc je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
Te si fatte na vesta giale cu li sodi du Maresciale
ci je bele u prim' am more u sed'e' chi conghi'an meg gore Ma
ri' Mari' Ma ri' sciamm'a fe' na ris fa cimme ce nu balle senza la ca mi s ci je
bele u prim' am more u second'e' chi meg gore la lalal la lalal
la la la la la la lallallallala la la la la la
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
u se cond'e' megghi'angor

ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
sott'a'u arve dele cize
russe Matalena se tenge'u musse
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
oh
facimme ce nu balle senza la camis
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
Ab bascio la marina si venne'u pesce e tu ...cu me nun la vue' furnesce
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
ci je bele u prim' ammore e u se cond'e' chi megghi'angore
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'an gor
si fatte na vesta na vesta a ianche e quande cammine fa
dinc e danc je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
Te si fatte na vesta giale cu li sodi du Maresciale
ci je bele u prim' am more u sed'e' chi conghi'an meg gore Oh fa cimme ce nu balle senza la ca mi s ci je
bele u prim' am more u second'e' chi meg gore la lalal la lalal
la la la la la la lallallallala la la la la la
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore megghi'angor
u se cond'e' megghi'angor

bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo

Matalena se tenge'u musse
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
oh oh
senza la camis

bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bombobo
bo bomtu ...cu me nun la vue' furnesce
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
ci je bele
u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angore
ci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'an gor
Te si fa... na vesta ianche quan.. cammi... fa dinc fa
dinc e danc dinc e danc dinc e danc dinc e danc dinc e danc dinc e danc dinc e danc
bo bombo bo bombo bo bombo bo bombo bo bombo
cu li sodi du Maresciale
ci je bele u prim' am more u sed'e' chi conghi'an meg gore
Oh oh
senza la ca mis bo bom bo
la la lalal la lalal
la la la la la la lallallallala la la la la la
ci je beci je bele u prim' ammore u se cond'e' chi megghi'angor
qunat' è bel le u prim' ammor u se cond'e' megghi'angor