Vitti na crozza

     

arm. L. Pietropoli
mus. F. Li Causi.

Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

Vitti 'na crozza supra nu cannuni,
fui curiusu e ci vosi spiari.
Idda m'arrispunniu "'Ccu gran duluri,
murivi senza un toccu di campaaani".

Tirulla
-lero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

Si nni eru si nni eru li me anni
si nni eru si nni eru un sacciu unni

ora ca su arrivatu all'ottant’anni
chiamu la morti i nuddu m’arrispuuunni

Tirulla
-lero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

C'e' nu giardinu ammezu lu mari
tuttu ntessutu di aranci e ciuri
tutti l'acceddi cci vannu a cantari
puru li pisci ci fannu l'amuuuri.
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

Vitti 'na crozza supra nu cannuni,
fui curiusu e ci vosi spia... spiari.
Idda m'arrispunniu "'Ccu gran duluri,
murivi senza un toccu di campaaani".

Tirulla

-lero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

Si nni eru si nni eru li me anni
si nni eru si nni eru un sacciu un.. aunni

ora ca su arrivatu all'ottant’anni
chiamu la morti i nuddu m’arrispuuunni

Tirulla
-lero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

C'e' nu giardinu ammezu lu mari
tuttu ntessutu di aranci e ciu... e ciuri
tutti l'acceddi cci vannu a cantari
puru li pisci ci fannu l'amuuuri.
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'
Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

Trallallalla
Trallallalla
Trallallallallalla'

Tirullallero
Tirullallero
Tirullallerola' lallero

Vitti 'na crozza supra nu cannuni,
fui curiusu e ci vosi spiari.
Idda m'arrispunniu "'Ccu gran duluri,
murivi senza un
toccu di campani".

Trallallalla
Trallallalla
Trallallallallalla'

Tirullallero
Tirullallero
Tirullallerola' lallero

Si nni eru si nni eru li me anni
si nni eru si nni eru un sacciu unni

ora ca su arrivatu all'ottant’anni
chiamu la morti i nuddu m’arrispunni

Trallallalla
Trallallalla
Trallallallallalla'

Tirullallero
Tirullallero
Tirullallerola' lallero

C'e' nu giardinu ammezu lu mari
tuttu ntessutu di aranci e ciuri
tutti l'acceddi cci vannu a cantari
puru li pisci ci fannu l'amuri.

Trallallalla
Trallallalla
Trallallalla
la

Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'

Trallallalla
Trallallalla
Trallalla'
llerullalla'
trallalla'

dan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
fui curiusu e ci vosi spia... spiari.
"'Ccu gran duluri,
duluri,
murivi senza un toccu di campani".

Trallallalla
Trallallalla
Trallalla'
llerullalla'
trallalla'

dan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
ndenndan

si nni eru si nni eru un sacciu un... a unni

all'ottant’anni ottant’anni
chiamu la morti i nuddu m’arrispunni

Trallallalla
Trallallalla
Trallalla'
llerullalla'
trallalla'

dan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
ndenndan
ndenndan

tuttu ntessutu di aranci e ciu... e ciuri
vannu a cantari a cantari
puru li pisci ci fannu l'amuri.
Trallallalla
Trallallalla
Trallalla'

Trallallalla'

Tirullalero, lallero,
lallero, lallero, lallero, lallero, lalla'


----