Ma se ghe pensu

     

L. Pietropoli
Capello - Margutti

'U l'ea za' trent'anni,
lutto'u pe' turna' zu'.
E fa'se u giardinettu,
co' rampicante e o vin,
a branda a u' su lettu,

pe da'ghe 'na schenna' seja e mattin.
Ma 'u figgio' ghe dixeiva: "No ghe pensa'
a Zena, turna'?!

Ma se ghe pensu
allua mi veddu u ma,
veddu i me' munti e 'a ciassa da Nunzia';
riveddu 'u righi e me se strenze 'u cheu,
veddu 'a lanterna, ...lassu 'u meu, e lassu 'u meu.
Riveddu a 'a seja Zena illumina',
veddu la' 'a Fuxe e sentu franze 'u ma';
e allua mi pensu ...riturna'
a posa' 'e osse ...me' madunna'.
madunna'.

L'ea passou tempu
t'e' vegiu, nu cunven..."

me sentu ancun in gamba,

mi veggiu riturna
sun stuffu de <Caramba>
mi veggiu riturnamene ancu in zu',
Ti t'e' nasciu
e tae parlou spagnollo,
mi
nu' me mollu

Ma se ghe pensu
allua mi veddu u ma,
veddu i me' munti e 'a ciassa da Nunzia';
riveddu 'u righi e me se strenze 'u cheu,
veddu 'a lanterna, ...lassu 'u meu, e lassu 'u meu.
Riveddu a 'a seja Zena illumina',
veddu la' 'a Fuxe e sentu franze 'u ma';
e allua mi pensu ...riturna'
a posa' 'e osse ...me' madunna'.