La grazia

     

Otello Profazio
arm. Lamberto Pietropoli

la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la
E nun... E nun mi movu di cca'
si sta grazia nun mi fa!
E nun mi movu di cca'... di cca'.

Sant'Antoniu me bbenignu
tu lo sai pecchi' cci vegnu,
tanta brutta poi non sugnu,
pocu 'e doti puru 'a tegnu,
Sant'Antoniu me bbenignu,
Sant'Antoniu me bbenignu,
tu lo sai pecchì cci vegnu.
San Pa
scali Baylonni

pruteturi di li donni
mandamillu nu maritu
jancu, russu e sapuritu
'a da esse tali e qquali
'a da esse tali e qquali
com'a' tia Santu Pascali

la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la
E nun... E nun mi movu di cca'
si sta grazia nun mi fa!
E nun mi movu di cca'... di cca'.
Santu, Santu Vitalianu
nu maritu Americanu:
'cca la vita nun e' vvita
quanno manca la munita,
'cca la vita nun e' vvita
'cca la vita nun e' vvita
quanno manca la munita.

Facitemmilla Madonna mia,
facitemmilla 'sta carita'.